wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
EG�T�MLER�M�Z
e�itim istek ve d���nceleriniz i�in...e�itim formunu doldurmak i�in l�tfen t�klay�n�z... 
 1. Finansal Analiz
 2. �leri Finansal Analiz
 3. Finansal Analiz Workshop
 4. Kredilendirme Teknikleri
 5. Kredi Risk Y�netimi
 6. Sorunlu Kredi Te�his ve Y�netimi
 7. Sorunlu Kredilerin Yeniden Yap�land�r�lmas�
 8. Taahh�t Firmalar�n�n Kredilendirilmesi ve Analizi
 9. K���k ve Orta �l�ekli Firmalar�n Kredi Analizi
 1. Proje Finansman�
 2. Proforma Mali Tablolar�n Haz�rlanmas� ve Analizi
 3. Nakit Ak�m Tablolar�n�n Haz�rlanmas� ve Analizi
 4. Konsolide Mali Tablolar�n Haz�rlanmas� ve Analizi
 5. Finansal Matematik
 6. Finans�� Olmayanlar i�in Finans
 7. Enflasyon Ortam�nda Finansal Tablo Analizi
 8. Nakit Y�netimi
 9. MT-Temel Bankac�l�k (Management Trainee) E�itimleri

F�NANSAL ANAL�Z (3 G�n)

Ama�: Temel finansal analiz tekniklerinin �rneklerle desteklenerek aktar�lmas�d�r.

Kat�l�mc�lar: Banka ve finans kurumlar�n�n kredi pazarlama, krediler vb.birim �al��anlar�na y�neliktir.

Finansal Analiz
-Tan�m
-Ama�
-Kullan�c�lar
-Ara�lar

Finansal Tablolar� Etkileyen Fakt�rler
-Genel Ekonomi
-Sekt�r
-Firmaya �zg� Fakt�rler
-Di�er

Finansal Tablolar�n Tan�t�m�
-Tekd�zen Hesap Plan�
-Temel Mali Tablolar
-Ek Mali Tablolar
-�rnek Finansal Tablolar

Finansal Tablolar�n Analize Uygun Hale Getirilmesi
-Aktarma-Ar�nd�rma ��lemleri
-�rnek Olay

Finasal Analiz Teknikleri
-Dikey Analiz
-Trend Analizi
-Oran Analizi
-Kara Ge�i� Analizi
-Net ��letme Sermayesi De�i�im Tablosu
-�z Sermaye De�i�im Tablosu
-Maddi Duran Varl�k De�i�im Tablosu
-Nakit Ak�m Analizi
-Fon Ak�m analizi
-�rnek Olay

Farkl� Sekt�rlerde Yer Alan Firmalar�n Finansal Tablolar�n�n Kar��la�t�r�lmas�

Konsolide Finansal Tablolar�n Haz�rlanmas�  ve Analizi
-Konsolidasyon
-�rnek Olay

Yukar�

�LER� F�NANSAL ANAL�Z (2 G�N)

F�NANSAL ANAL�ZDE YEN� TEKN�KLER

Ama�: Detayl� finansal analiz �al��malar�nda giderek daha yayg�n olarak kullan�lmaya ba�lanan    "nakit ak�m tablosu" "proforma mali tablolar" ve "konsolide mali tablolar"�n haz�rlanma esaslar� ve uygulamalar�  hakk�nda  bilgi  vermektir.

Kat�l�mc�lar: Bankalar�n  temel  d�zeyde   finansal analiz     bilgisine sahip  mali tahlil,   istihbarat,  kredi tahsis,  kredi      izleme, sorunlu  kredi  y�netimi vb. birimleri  �al��anlar�na    y�neliktir.

Nakit Ak�m

Nakit Ak�m Analizi
-Tan�m
-Nakit Esas� -Tahakkuk Esas�
-Nakit Ak�m Analizinin Finansal Analizdeki Yeri

Nakit Ak�ma �li�kin Kavramalar
-Faaliyetlerle Yarat�lan Nakit
-Faaliyet D��� Nakit Kaynaklar�
-Faaliyet D��� Nakit �htiyac�

Fiili Nakit Ak�m Tablolar�n�n Haz�rlanmas�

Fiili Nakit Ak�m Tablolar�n�n Yorumlanmas�

Nakit Ak�m ve Oran Analizinin Birlikte Kullan�lmas�

�rnek Olay

Proforma Mali Tablolar

Proforma Mali Tablolar
-Tan�m
-Proforma Mali Tablolar�n Kullan�m Yerleri
-Proforma Mali Tablolar�n Finansal Analizdeki Yeri

Proforma Mali Tablolar�n Haz�rlanmas�

Proforma Mali Tablolar�n Yorumlanmas�

�rnek Olay

Konsolide Mali Tablolar

Konsolide Mali Tablolar
-Tan�m
-D�zenlenme Amac�
-Kredi Analizindeki Yeri

Konsolide Mali Tablolar�n D�zenlenme Ko�ullar�

Konsolidasyonun Genel Esaslar�

Konsolidasyon Y�ntemleri

Konsolide Bilan�olar�n Haz�rlanmas�

Konsolide Gelir Tablolar�n�n Haz�rlanmas�

Konsolide Mali Tablolar�n Analizi

�rnek Olay

Yukar�

F�NANSAL ANAL�Z WORKSHOP(2 G�N)

Ama�:Finansal Tablolar�n yorumlanmas� amac�yla kullan�lan teknikler   matematiksel   anlamda   basit  ve  kolay  anla��l�r tekniklerdir. Bununla beraber, kredi   kararlar�n�n verilmesinde
son derece �nemli bir ara� olan  finansal analiz sonu�lar�n�n yorumlanmas�   daha b�y�k zorluk ve �nem ta��r.  Bu e�itim fiansal  analiz   sonu�lar�n�n  de�erlendirmesine  y�nelik olup kat�l�mc�lar�n   yorumlama   becerilerinin  art�r�lmas� ama�lanmaktad�r.Bu ama�la,de�i�ik sekt�rlerden se�ilen �ok say�da firman�n     finansal   tablolar�   kullan�larak    vaka  �al��malar� yap�lmaktad�r.

Kat�l�mc�lar: Bankalar�n  temel   d�zeyde    finansal   analiz bilgisine  sahip   mali   tahlil,  istihbarat,  kredi tahsis,  kredi izleme, sorunlu   kredi  y�netimi,  kredi  pazarlama vb. birim �al��anlar�na y�neliktir.

 • SWOT Analizi
 • Oran Analizi
 • Nakit Ak�m Analizi
 • Vaka Analizleri
YUkar�

KRED�LEND�RME TEKN�KLER�   (2 G�N)

Ama�: Kredi s�reci, kredinin yap�land�r�lmas� ve kredi analizi konusunda  kat��mc�lar�   bilgilendirmek ve kredi ile ilgili yasal d�zenlemeleri aktarmakt�r. 

Kat�l�mc�lar:Bankalar�n konu ile ilgili genel m�d�rl�k ve �ube �al��anlar�na y�neliktir.

Bankac�l�kta Kredinin Yeri ve �nemi

Kredi Politikas� ve Hedef Pazar

Kredi S�reci ve Kredinin Yap�land�r�lmas�
-Kredi Teklifi
-Kredi �nceleme ve Onay�
-Kredi Tahsisi ve Kulland�r�m�
-Fiyatlama
-Derecelendirme (Rating)
-Konsantrasyon
-�stihbarat ve Risk Santralizasyonu

Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sekt�r Riski
-Firma Riski
-Mali Risk
-Kredide 5K
-SWOT Analizi (�rnek Olay)

Kredinin �zlenmesi- Erken Uyar� Sinyalleri

Kredi T�rleri
-Nakdi Krediler
      TL Krediler
      D�viz Kredileri
      Prefinansman....

-Gayri Nakdi Krediler
      Teminat Mektuplar�
      Akreditifler
      Kabul Kredileri
      Sat�c� Kredileri.....

Kredi Teminatlar�
-Kefalet
-Rehin-�potek
-Senet
-Temlik

Bankalar Kanunu�nun Kredilerle �lgili H�k�mleri

Yukar�

KRED� R�SK Y�NET�M�  (2 G�N)

Ama�:   Bankalarda  kredi   riskinin  y�netimine y�nelik olarak; kredi risk analizi, kredinin yap�land�r�lmas�, kredilerin izlenmesi ve   konuyla  ilgili   bankac�l�k  mevzuat�  hakk�nda  kat�l�mc�lar� bilgilendirmektir.

Kat�l�mc�lar:Bankalar�n kredi tahsis,mali tahlil, kredi izleme ve kredi pazarlama gibi  kredi ile ilgili birim �al��anlar�na y�neliktir.

Kredi Politikalar�n�n Olu�turulmas� ve Hedef Pazar

Kredi S�reci

Kredinin Yap�land�r�lmas�
-Ama�
-Tutar
-Vade
-Teminat

Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sekt�r Riski
-Firma Riski
-Mali Risk
-SWOT Analizi
-Kredide 5K

Kredi Riskinin Y�netimi
-Rating - Derecelendirme
-Scoring � Puanlama
-VAR � Riske Maruz De�er
-Konsantrasyon
-�zleme ve Kontrol

Problemli Kredilerde Erken Uyar� Sinyalleri

Problemli Kredilerin Y�netimi

Kredilerle ilgili Yasal d�zenlemeler
-Bankalar Kanununun Kredilerle �lgili H�k�mleri -Kar��l�klarla ilgili d�zenlemeler
-Kredi Risk Y�netimi ile �lgili D�zenlemeler

OECD Prensipleri

Yukar�

SORUNLU KRED� TE�H�S ve Y�NET�M�
(2 G�n)

Ama�:Bankac�l�k sekt�r�n�n en �nemli g�ndem maddelerinden biri olan problemli kredilerin te�hisi ve y�netimi hakk�nda kat�l�mc�lar� bilgilendirmektir.

Kat�l�mc�lar: Bankalar�n mali tahlil,  kredi tahsis, kredi  izleme, sorunlu  kredi  y�netimi,   pazarlama  vb.    birim   �al��anlar�na y�neliktir.

Sorunlu Kredilerin Tan�m�

Kredilerin Sorunlu Hale Gelme Nedenleri
-Sekt�rel Etkenler
-Firmaya �zg� Etkenler
-Finansal Etkenler
-Y�netim Etkenleri
-�rnek Olay

Erken Uyar� Sinyalleri
-Y�netimde Erken Uyar�
-Faaliyetlerde Erken Uyar�
-Finansal Tablolarda Erken Uyar�
-Banka�Firma �li�kilerinde Erken Uyar�
-�rnek Olay

Sorunlu Kredilerin Y�netimi
-Banka�n�n Durumu
-Di�er Kredit�rlerin Durumu
-Firman�n Analizi
-Likiditasyon Analizi
-�rnek Olay

Kredinin Yeniden Yap�land�r�lmas�

�zleme

Sorunlu Kredilerin S�n�fland�r�lmas�
-Bankalar Kanunun �lgili H�k�mleri
-Kar��l�klarla �lgili D�zenlemeler

Yukar�

SORUNLU KRED�LER�N YEN�DEN YAPILANDIRILMASI  (2 G�N)

Ama�: Ya�anan ekonomik krizle birlikte bankac�l�k sekt�r�n�n en  �nemli  g�ndem  maddelerinden biri haline  gelen problemli kredilerin  y�netimi  ve  yeniden yap�land�r�lmas�nda  kullan�lan tekniklerin  aktar�lmas�   hedeflenmektedir. Firmalar�n kredi geri �deme g�c�n�n �l��m�nde g�n�m�z mevzuat d�zenlemelerinde yerini alan nakit ak�m vb. �a�da� teknikler �rneklerle aktar�l- maktad�r.

Kat�l�mc�lar:Bankalar�n kredi tahsis, izleme, istihbarat, sorunlu  kredi y�netimi vb. birim �al��anlar�na y�neliktir.

Sorunlu Kredilerin Tan�m�

Kredilerin Sorunlu Hale Gelme Nedenleri

Erken Uyar� Sinyalleri

Sorunlu Kredi Y�netimi
-Sorunlu Kredi Y�netiminde Ama�
-Taraflar�n Durumunun Belirlenmesi
-Firman�n Durumu
-Bankan�n Durumu
-Di�er Alacakl�lar�n Durumu

Sorunlu Kredilerin Yeniden Yap�land�r�lmas�
-Olabilirlik Analizi
-Ekonomi
-Sekt�r�n Durumu
-Firman�n Sekt�rdeki Durumu
-Firma Y�netiminin Analizi
-Finansal Yap�n�n Analizi

Olabilirlik Analizinde Nakit Ak�m� ve Proforma Mali Tablolar
-Sekt�r Analizinin Yap�lmas�
-Proforma Gelir Tablolar�n�n Haz�rlanmas�
-Proforma Nakit Ak�m�n�n Haz�rlanmas�
-Proforma Bilan�olar�n Haz�rlanmas�

Yeniden Yap�land�rma Plan�
-�lave Kredi �htiyac�n�n Saptanmas�
-Kredinin Yap�land�r�lmas�; Vade, Teminat vb.

�rnek Olaylar

Yukar�

TAAHH�T F�RMALARININ KRED�LEND�R�LMES� ve ANAL�Z� (2 G�N)

Ama�:   Taahh�t sekt�r�nde   faaliyet g�steren firmalara y�nelik  bankac�l�k   �r�nlerinin     tan�t�lmas�  ve  mali tablolar� �zellik arz eden bu firmalar�n anlizinde kullan�lan y�ntemlerin aktar�lmas�d�r

Kat�l�mc�lar: Bankalar�n kredi tahsis, izleme, istihbarat ve kredi pazarlama vb. birim �al��anlar�na y�neliktir.

Taahh�t Sekt�r�n�n Genel Yap�s�
-�lke Ekonomisindeki Yeri
-Taahh�t Sekt�r�n�n �zellikleri
-Yurt D��� M�teahhitlik Hizmetleri
-Yap-Sat Firmalar�

Taahh�t Firmalar�n�n Profili
-Faaliyet Konular�na G�re
-�� Hacmine G�re
-Sorumluluk Alanlar�na G�re 
-Kurulu� �ekillerine G�re

Taahh�t Firmalar�n�n Farkl�l�klar�
-�r�n
-Fiyat
-��in S�resi
-Faaliyet D�ng�s�
-Al�c�-��veren
-S�zle�me
-Finansman
-Yat�r�mlar

S�zle�me T�rleri ve ��verene Kar�� Y�k�ml�l�kler
-Devlet �hale Kanunu
-Sabit Fiyatl� S�zle�meler
-���ilik Bazl� S�zle�meler
-Maliyet Esasl� S�zle�meler
-Claim, Back-charge

Taahh�t Firmalar�n�n Finansal Analizi
-Tekd�zen Hesap Plan�-Fakl� Muhasebe Kurallar� (�rnek Finansal Tablo)
-Y�l ��inde Yarat�lan Gelir ve Yap�lan Harcamalar�n Hesaplanmas�
-Eskalasyon
-Proje Baz�nda Kar�n Hesaplanmas�
-Vergilendirme
-Yurt D��� Taahh�t Kazan�lar�
-�rnek Olay

Taahh�t Firmalar�nda De�erlendirme Kriterleri
-Teknik Performans
-Mali Performans
-Proje Analizi
-�rnek Olay

Taahh�t Firmalar�nda Krediler
-Teminat Mektuplar�
-Kontrgarantiler
-Nakit Krediler
-Sendikasyon Kredileri

Altyap� ve Enerji Projelerinde Yeni Finansman modelleri
-BOT (Yap-��let-Devret)
-BO (Yap-��let)
-TOR (��letme Hakk�n�n Devri)

Taahh�t Firmalar�nda Erken Uyar� Sinyalleri

�rnek Olay

Yukar�

 

PROJE F�NANSMANI (1 G�n)

Ama�:�lkemizde enerji vb. alanlarda giderek yayg�nl�k kazanan proje finansman�n, geleneksel kredi uygulamalar�ndan farklar� ve proje analiz y�ntemlerinin aktar�lmas�d�r.

Kat�l�mc�lar: Banka ve  finans  kurumlar�n�n konuyla ilgili kredi pazarlama, krediler vb.. birim �al��anlar�na y�neliktir.

Projenin Tan�m�

Proje Finansman�nda Taraflar

Proje Finansman Teknikleri

Proje De�erlendirmesi
-Sekt�r
-Firma
-Proje

Proje Nakit Ak���n�n Belirlenmesi

Proje De�erlendirme Teknikleri
-Geri �deme S�resi
-Net Bug�nk� De�er
-�� Verim Oran�

Proforma Tablolar ve Projeksiyon

Yukar�

PROFORMA MAL� TABLOLARIN HAZIRLANMASI ve ANAL�Z� (2 G�N)

Ama�:  Proje   finansman�,  orta vadeli  kredi analizi, sorunlu kredilerin   yap�land�r�lmas�  vb. alanlarda  kullan�lan proforma     mali  tablolar�n  haz�rlanma   tekniklerinin �rneklerle destekle- nerek aktar�lmas� hedeflenmektedir.

Kat�l�mc�lar:Bankalar�n mali tahlil, kredi tahsis, kredi izleme sorunlu kredi y�netimi, pazarlama, proje finansman� vb. birim   �al��anlar�na y�neliktir.

Proforma Mali Tablolar�n Tan�m�

Proforma Mali Tablolar�n Haz�rlanma Nedenleri-Kullan�m Yerleri

Proforma Mali Tablolar�n Haz�rlanmas�nda Kullan�lan Teknikler
-Sat�� Y�zdesi Y�ntemi
-Oranlar Y�ntemi
-Nakit Ak�m Y�ntemi
-Tekniklerin Kar��la�t�r�lmas�

Nakit Ak�m Y�ntemi �le Proforma Mali Tablolar�n Haz�rlanmas�
-Sat�� Tahminlerini Olu�turulmas�
-Proforma Gelir Tablolar�n�n Haz�rlanmas�
-Faaliyetlerin Nakit �htiya� Ve Kaynaklar�n�n
Belirlenmesi
-Faaliyet D��� Nakit �htiya�lar�n Belirlenmesi
-Faaliyet D��� Nakit Kaynaklar�n Belirlenmesi
-Proforma Nakit Ak�m�n�n Haz�rlanmas�
-Proforma Bilan�olar�n Haz�rlanmas�
-�rnek Olaylar

Proforma Nakit Ak�m�n�n �skonto Edilmi� Nakit Ak�m� Analizinde Kullan�lmas�
-�skonto Edilmi� Nakit Ak�m�n�n Kullan�m�
-Net Bug�nk� De�er - �� Verim Oran� Kavramlar�
-Serbest Nakit Ak�m�n�n Belirlenmesi
-�skonto Oran�n�n Belirlenmesi
-Net Bug�nk� De�er Ve �� Verim Oran�n�n
Hesaplanmas�
-�rnek Olaylar

Proforma Mali Tablolar�n Yorumlanmas�

Duyarl�l�k Analizi

Risk Analizi

Yukar

NAK�T AKIM TABLOLARININ HAZIRLANMASI ve ANAL�Z� (2 G�N)

Ama�:  Tahakkuk  esas�na   g�re   haz�rlanan bilan�o  ve gelir tablolar�na dayal� finansal analiz teknikleri yetersiz kalmaktad�r. Bu  nedenle   ge�mi�te   orta vadeli kredi, �irket  de�erleme vb. alanlarda kullan�lan nakit ak�m analizi   giderek k�sa vadeli kredi analizinde  ve  sorunlu  kredi y�netiminde  daha  yayg�n  olarak uygulanmaya  ba�lanm��,  ilgili  bankac�l�k mevzuat�nda da yer alm��t�r.  Bu e�itim program�   ile kat�l�mc�lara  fiili nakit ak�m ve proforma    nakit   ak�m    tablolar�n�n   haz�rlanma   esaslar�  ve uygulamalar� aktar�lmaktad�r.

Kat�l�mc�lar: Bankalar�n kredi tahsis, mali tahlil, sorunlu   kredi y�netimi, proje finansman�  vb.  birimleri �al��anlar�na y�neliktir.

Nakit Ak�m Analizi
-Tan�m
-Nakit Esas� -Tahakkuk Esas�
-Nakit Ak�m Analizinin Finansal Analizdeki Yeri

Nakit Ak�ma �li�kin Kavramalar
-Faaliyetlerle Yarat�lan Nakit
-Faaliyetlerin Nakit �htiyac�
-Faaliyet D��� Nakit Kaynaklar�
-Faaliyet D��� Nakit �htiyac�

Fiili Nakit Ak�m Tablolar�n�n Haz�rlanmas�
-Bilan�o ve Gelir Tablolar�ndan Hareketle Nakit
Ak�m�n�n Haz�rlanmas�
-Nakit Ak�m Tablolar�n�n Olu�turulmas�nda Yararl�
Di�er Tablolar

Fiili Nakit Ak�m Tablolar�n�n Yorumlanmas�
-�rnek Olay

Nakit Ak�m ve Oran Analizinin Birlikte Kullan�lmas�

Nakit Ak�m� �le �lgili Oranlar

Proforma Nakit Ak�m Tablolar�
-Proforma Nakit ak�m Tablolar�n�n Kullan�m
Alanlar�
-Proforma Nakit Ak�m Tablolar�n�n Haz�rlanma
Esaslar�
-Varsay�mlar�n Olu�turulmas�
-Proforma Nakit Ak�m Tablosunun Olu�turulmas�

Yukar�

KONSOL�DE MAL� TABLOLARIN HAZIRLANMASI ve ANAL�Z� (2 G�N)

Ama�: Bir  gruba  dahil   olan firmalar�n kredi analizinin yaln�zca ilgili   firma   ile s�n�rl�  tutulmas�n�n  yetersiz  kalmas� nedeniyle konsolide mali tablolar�n haz�rlanmas� b�y�k �nem ta��maktad�r. Bu e�itimle  grup  firmalar�n�n  kredi  analizine  temel  olu�turan konsolide finansal tablolar�n haz�rlanma teknikleri g�ncel  �rnek olaylarla desteklenerek aktar�lmaktad�r.

Kat�l�mc�lar:  Bankalar�n   kredi   analizi   yapan  �al��anlar�na y�neliktir.

Konsolide Mali Tablolar�n D�zenlenme Amac�

Konsolide Mali Tablolar�n Kredi Analizinde �nemi

Konsolide Mali Tablolar�n D�zenlenme Ko�ullar�

Konsolide Yap�lmayacak Haller

Konsolidasyonun Genel Esaslar�
-Muhasebe Standard�
-Muhasebe Politikalar�
-Hesap D�nemleri

Konsolidasyon Y�ntemleri
-Tam Konsolidasyon
-Oransal Konsolidasyon

Konsolide Bilan�olar�n D�zenlenmesine Y�nelik �lke ve Esaslar
-�lke ve Esaslar
-Konsolide Bilan�olar�n Haz�rlanmas�
-�rnek

Konsolide Gelir Tablolar�n�n D�zenlenmesine Y�nelik �lke ve Esaslar
-�lke ve Esaslar
-Konsolide Gelir Tablolar�n�n Haz�rlanmas�
-�rnek

Konsolide Mali Tablolar�n Analizi
�rnek Olay

Yukar�

F�NANSAL MATEMAT�K  (1 G�N)

Ama�:Temel faiz hesaplamalar�ndan ba�layarak,net bug�nk� de�er, i� verim oran�  vb.  analiz    tekniklerinin  aktar�lmas�d�r.

Kat�l�mc�lar: Temel d�zeyde finansal matematik bilgisi almak isteyen  banka,  finans   kurumu  ve  reel  sekt�r �al��anlar�na  y�neliktir.

Paran�n Zaman De�eri ve Faiz Kavramlar�

Nominal ve Efektif Faiz Oranlar�

Basit � Bile�ik Faiz Hesaplamalar�

Bug�nk� De�er � Gelecekteki De�er Hesaplamalar�

Annuite Hesaplamalar�

�skonto (�� ve D�� �skonto)

Net Bug�nk� De�er

�� Verim Oran� (IRR)

Yukar�

  F�NANS�I OLMAYANLAR ���N F�NANS   (2 G�N)

Ama�:   Temel   finans teori ve uygulamalar�n�n  aktar�lmas�d�r.

Kat�l�mc�lar: Temel finans bilgisi edinmek isteyen y�neticiler.

Finansal Ama� ve Finans Fonksiyonu

Finansal Analiz ve Kontrol
-Temel Mali Tablolar
-Oran Analizi
-Kar��la�t�rmal� Analiz
-Kara Ge�i� Analizi
-Faaliyet Kald�rac� ve Finansal Kald�ra�
-Fon Ak�m Analizi
-Nakit Ak�m Analizi

Finansal Planlama
-Nakit b�t�esi
-�rnek Olay

Varl�k Y�netimi
-��letme Sermayesi Y�netimi
-Duran Varl�k Y�netimi

Finansman Kaynaklar�
-K�sa S�reli Finansman Kaynaklar�
-Uzun S�reli Finansman Kaynaklar�

Paran�n Zaman De�eri
-Basit Bile�ik Faiz
-Gelecekteki De�er
-Bug�nk� De�er

Yat�r�m Projelerinin De�erlendirilmesi
-�� Verim Oran�
-Net Bug�nk� De�er

Yukar�

ENFLASYON ORTAMINDA F�NANSAL TABLO ANAL�Z� (1 G�n)

Ama�: Enflasyonun  mali tablolar  �zerindeki etkileri  ve bu etkileri ar�nd�rmaya y�nelik y�ntemlerin aktar�lmas�d�r.

Kat�l�mc�lar: Banka ve finans kurumlar�n�n kredi pazarlama, kredi tahsis, istihbarat vb. birim �al��anlar�na y�neliktir.

Enflasyon Ortam�nda Finansal Analizin G��l�kleri

Enflasyonun Finansal Tablolar �zerindeki Etkileri

Finansal Tablolar� D�zeltme Y�ntemleri
-Genel Fiyat Endeksi Yakla��m�
-Yerine Koyma (�kame) veya Cari Maliyet Y�ntemi
-�zel Fiyat Endeksi Yakla��m�
-Melez Y�ntemler

Enflasyona G�re D�zeltilmi� ve D�zeltilmemi� Finansal Tablolar�n Kar��la�t�r�lmas�

D�zeltilmi� Finansal Tablolar�n Analizi

�rnek Olay

Yukar�

NAK�T Y�NET�M�  (1 G�n)

Ama�: Finans y�netiminin  en   �nemli alanlar�ndan olan nakit y�netimi  ve  bu  alandaki   etkinli�i  �l�en  teknikler hakk�nda kat�l�mc�lar� bilgilendirmektir.

Kat�l�mc�lar:Banka, finans kurumu ve reel sekt�r �al��anlar�na y�neliktir.

Nakit Ak���n�n Tan�m� �nemi
-Tahhakkuk Esas�
-Nakit Esas�

Nakit Ak�m Tablolar�n�n Haz�rlanmas�
-Nakit Ak�m Tablosu
-�rnek Olay

Nakit ak�m Tablolar�n�n Finansal Analiz A��s�ndan �nemi
-�rnek Olay

Firmalarda Nakit Y�netimi
-��letme Sermayesi
-Net i�letme Sermeyesi
-Net ��letme Sermayesi De�i�im Tablosu
-Haz�r De�er y�netimi
-Alacak Y�netimi
-Stok y�netimi
-Yat�r�m Kararlar�
-Finansman kaynaklar�

Nakit D�n�� H�z� ve Kredinin Vadesinin Belirlenmesinde �nemi
-�rnek Olay

Nakit B�t�esi
-K�sa S�reli Finansman Gereksiniminin
Belirlenmesi
-�rnek Olay
-Yat�r�m B�t�esi

Yukar�

MT-TEMEL BANKACILIK (12 g�n)

Ama�:  M/T  Gruplar�n�n   kredi alan�nda gerekli altyap�y� edinmelerini sa�lamakt�r. 

Kredilendirme Teknikleri

Finansal Analiz

Sekt�r Analizi

Konsolide Mali Tablolar�n Haz�rlanmas� ve Analizi

Enflasyon Ortam�nda Finansal Tablo Analizi

Sorunlu Krediler

Kredi M��terisi Olarak �n�aat �irketleri

Finansal Matematik

Proje Finansman�

Yukar�

K���K ve ORTA �L�EKL� F�RMALARIN KRED� ANAL�Z�   (2 G�N)

Ama�:  K���k ve  Orta   �l�ekli  ��letmelerin  (KOB�)  �lke ekonomisindeki   yerleri  ve genel �zelliklerinin tan�nmas�n� sa�lamak,  kredi   risklerinin  belirlenmesi ve izlenmesinde kullan�lacak y�ntemeleri aktarmakt�r.

Kat�l�mc�lar: KOB� kredileri ile ilgili �al��an tahsisi izleme pazarlama elemanlar�na y�neliktir.

K���k ve Orta �l�ekli ��letmelere (KOB�) Genel Bak��
-K���k ve Orta �l�ekli ��letme Tan�m�
-�lke Ekonomisindeki Yeri
-K���k ��letmelere Y�nelik Te�vikler

K���k ve Orta �l�ekli ��letmelerde Ortakl�k Yap�s�

-Hukuksal yap�
-Ortakl�k Yap�s�n�n K���k ve Orta �l�ekli
��letmelerin Kredi Riskine Etkisi

K���k ve Orta �l�ekli ��letmelerde Finansman �htiyac�n�n Belirlenmesi
-��letme Sermayesi �htiyac�n�n Belirlenmesi
-Yat�r�m vb. Finansman �htiya�lar�

K���k ve Orta �l�ekli ��letmelerin Finansman Kaynaklar�
-Finans Sekt�r�n�n K���k ve Orta �l�ekli ��letme
Kredilerine Bak���
-Bankalar
-Factoring
-Leasing
-Di�er

K���k ��letmelerde Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sekt�r Analizleri
-Kredide 5K
-�stihbarat
-Mali Tablolarda D�zeltmeler
-Mali Analiz

Kredinin Yap�land�r�lmas�
-Limit, Fiyat, Teminat,Vadenin Belirlenmesi

K���k ve Orta �l�ekli i�letmelerde Kredinin �zlenmesi
-Sekt�rel Geli�melerin �zlenmesi
-Mali Tablolar�n Temini ve �ncelenmesi
-Memzu� riskler

Problemli Kredi Te�hisi ve Y�netimi
-Kurum Politikalar�n�n Olu�turulmas� ve
Aktar�lmas�
-K���k ve Orta �l�ekli ��letmelerde Problemli
Kredinin Ortaya ��k�� Nedenleri

Yukar�