EGİTİMLERİMİZ
eğitim istek ve düşünceleriniz için...eğitim formunu doldurmak için lütfen tıklayınız... 
 1. Finansal Analiz
 2. İleri Finansal Analiz
 3. Finansal Analiz Workshop
 4. Kredilendirme Teknikleri
 5. Kredi Risk Yönetimi
 6. Sorunlu Kredi Teşhis ve Yönetimi
 7. Sorunlu Kredilerin Yeniden Yapılandırılması
 8. Taahhüt Firmalarının Kredilendirilmesi ve Analizi
 9. Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Kredi Analizi
 1. Proje Finansmanı
 2. Proforma Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi
 3. Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması ve Analizi
 4. Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi
 5. Finansal Matematik
 6. Finansçı Olmayanlar için Finans
 7. Enflasyon Ortamında Finansal Tablo Analizi
 8. Nakit Yönetimi
 9. MT-Temel Bankacılık (Management Trainee) Eğitimleri

FİNANSAL ANALİZ (3 Gün)

Amaç: Temel finansal analiz tekniklerinin örneklerle desteklenerek aktarılmasıdır.

Katılımcılar: Banka ve finans kurumlarının kredi pazarlama, krediler vb.birim çalışanlarına yöneliktir.

Finansal Analiz
-Tanım
-Amaç
-Kullanıcılar
-Araçlar

Finansal Tabloları Etkileyen Faktörler
-Genel Ekonomi
-Sektör
-Firmaya Özgü Faktörler
-Diğer

Finansal Tabloların Tanıtımı
-Tekdüzen Hesap Planı
-Temel Mali Tablolar
-Ek Mali Tablolar
-Örnek Finansal Tablolar

Finansal Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
-Aktarma-Arındırma İşlemleri
-Örnek Olay

Finasal Analiz Teknikleri
-Dikey Analiz
-Trend Analizi
-Oran Analizi
-Kara Geçiş Analizi
-Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
-Öz Sermaye Değişim Tablosu
-Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
-Nakit Akım Analizi
-Fon Akım analizi
-Örnek Olay

Farklı Sektörlerde Yer Alan Firmaların Finansal Tablolarının Karşılaştırılması

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması  ve Analizi
-Konsolidasyon
-Örnek Olay

Yukarı

İLERİ FİNANSAL ANALİZ (2 GÜN)

FİNANSAL ANALİZDE YENİ TEKNİKLER

Amaç: Detaylı finansal analiz çalışmalarında giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan    "nakit akım tablosu" "proforma mali tablolar" ve "konsolide mali tablolar"ın hazırlanma esasları ve uygulamaları  hakkında  bilgi  vermektir.

Katılımcılar: Bankaların  temel  düzeyde   finansal analiz     bilgisine sahip  mali tahlil,   istihbarat,  kredi tahsis,  kredi      izleme, sorunlu  kredi  yönetimi vb. birimleri  çalışanlarına    yöneliktir.

Nakit Akım

Nakit Akım Analizi
-Tanım
-Nakit Esası -Tahakkuk Esası
-Nakit Akım Analizinin Finansal Analizdeki Yeri

Nakit Akıma İlişkin Kavramalar
-Faaliyetlerle Yaratılan Nakit
-Faaliyet Dışı Nakit Kaynakları
-Faaliyet Dışı Nakit İhtiyacı

Fiili Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması

Fiili Nakit Akım Tablolarının Yorumlanması

Nakit Akım ve Oran Analizinin Birlikte Kullanılması

Örnek Olay

Proforma Mali Tablolar

Proforma Mali Tablolar
-Tanım
-Proforma Mali Tabloların Kullanım Yerleri
-Proforma Mali Tabloların Finansal Analizdeki Yeri

Proforma Mali Tabloların Hazırlanması

Proforma Mali Tabloların Yorumlanması

Örnek Olay

Konsolide Mali Tablolar

Konsolide Mali Tablolar
-Tanım
-Düzenlenme Amacı
-Kredi Analizindeki Yeri

Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Koşulları

Konsolidasyonun Genel Esasları

Konsolidasyon Yöntemleri

Konsolide Bilançoların Hazırlanması

Konsolide Gelir Tablolarının Hazırlanması

Konsolide Mali Tabloların Analizi

Örnek Olay

Yukarı

FİNANSAL ANALİZ WORKSHOP(2 GÜN)

Amaç:Finansal Tabloların yorumlanması amacıyla kullanılan teknikler   matematiksel   anlamda   basit  ve  kolay  anlaşılır tekniklerdir. Bununla beraber, kredi   kararlarının verilmesinde
son derece önemli bir araç olan  finansal analiz sonuçlarının yorumlanması   daha büyük zorluk ve önem taşır.  Bu eğitim fiansal  analiz   sonuçlarının  değerlendirmesine  yönelik olup katılımcıların   yorumlama   becerilerinin  artırılması amaçlanmaktadır.Bu amaçla,değişik sektörlerden seçilen çok sayıda firmanın     finansal   tabloları   kullanılarak    vaka  çalışmaları yapılmaktadır.

Katılımcılar: Bankaların  temel   düzeyde    finansal   analiz bilgisine  sahip   mali   tahlil,  istihbarat,  kredi tahsis,  kredi izleme, sorunlu   kredi  yönetimi,  kredi  pazarlama vb. birim çalışanlarına yöneliktir.

 • SWOT Analizi
 • Oran Analizi
 • Nakit Akım Analizi
 • Vaka Analizleri
YUkarı

KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ   (2 GÜN)

Amaç: Kredi süreci, kredinin yapılandırılması ve kredi analizi konusunda  katıımcıları   bilgilendirmek ve kredi ile ilgili yasal düzenlemeleri aktarmaktır. 

Katılımcılar:Bankaların konu ile ilgili genel müdürlük ve şube çalışanlarına yöneliktir.

Bankacılıkta Kredinin Yeri ve Önemi

Kredi Politikası ve Hedef Pazar

Kredi Süreci ve Kredinin Yapılandırılması
-Kredi Teklifi
-Kredi İnceleme ve Onayı
-Kredi Tahsisi ve Kullandırımı
-Fiyatlama
-Derecelendirme (Rating)
-Konsantrasyon
-İstihbarat ve Risk Santralizasyonu

Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sektör Riski
-Firma Riski
-Mali Risk
-Kredide 5K
-SWOT Analizi (Örnek Olay)

Kredinin İzlenmesi- Erken Uyarı Sinyalleri

Kredi Türleri
-Nakdi Krediler
      TL Krediler
      Döviz Kredileri
      Prefinansman....

-Gayri Nakdi Krediler
      Teminat Mektupları
      Akreditifler
      Kabul Kredileri
      Satıcı Kredileri.....

Kredi Teminatları
-Kefalet
-Rehin-İpotek
-Senet
-Temlik

Bankalar Kanunu’nun Kredilerle İlgili Hükümleri

Yukarı

KREDİ RİSK YÖNETİMİ  (2 GÜN)

Amaç:   Bankalarda  kredi   riskinin  yönetimine yönelik olarak; kredi risk analizi, kredinin yapılandırılması, kredilerin izlenmesi ve   konuyla  ilgili   bankacılık  mevzuatı  hakkında  katılımcıları bilgilendirmektir.

Katılımcılar:Bankaların kredi tahsis,mali tahlil, kredi izleme ve kredi pazarlama gibi  kredi ile ilgili birim çalışanlarına yöneliktir.

Kredi Politikalarının Oluşturulması ve Hedef Pazar

Kredi Süreci

Kredinin Yapılandırılması
-Amaç
-Tutar
-Vade
-Teminat

Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sektör Riski
-Firma Riski
-Mali Risk
-SWOT Analizi
-Kredide 5K

Kredi Riskinin Yönetimi
-Rating - Derecelendirme
-Scoring – Puanlama
-VAR – Riske Maruz Değer
-Konsantrasyon
-İzleme ve Kontrol

Problemli Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri

Problemli Kredilerin Yönetimi

Kredilerle ilgili Yasal düzenlemeler
-Bankalar Kanununun Kredilerle İlgili Hükümleri -Karşılıklarla ilgili düzenlemeler
-Kredi Risk Yönetimi ile İlgili Düzenlemeler

OECD Prensipleri

Yukarı

SORUNLU KREDİ TEŞHİS ve YÖNETİMİ
(2 Gün)

Amaç:Bankacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan problemli kredilerin teşhisi ve yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Katılımcılar: Bankaların mali tahlil,  kredi tahsis, kredi  izleme, sorunlu  kredi  yönetimi,   pazarlama  vb.    birim   çalışanlarına yöneliktir.

Sorunlu Kredilerin Tanımı

Kredilerin Sorunlu Hale Gelme Nedenleri
-Sektörel Etkenler
-Firmaya Özgü Etkenler
-Finansal Etkenler
-Yönetim Etkenleri
-Örnek Olay

Erken Uyarı Sinyalleri
-Yönetimde Erken Uyarı
-Faaliyetlerde Erken Uyarı
-Finansal Tablolarda Erken Uyarı
-Banka–Firma İlişkilerinde Erken Uyarı
-Örnek Olay

Sorunlu Kredilerin Yönetimi
-Banka’nın Durumu
-Diğer Kreditörlerin Durumu
-Firmanın Analizi
-Likiditasyon Analizi
-Örnek Olay

Kredinin Yeniden Yapılandırılması

İzleme

Sorunlu Kredilerin Sınıflandırılması
-Bankalar Kanunun İlgili Hükümleri
-Karşılıklarla İlgili Düzenlemeler

Yukarı

SORUNLU KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  (2 GÜN)

Amaç: Yaşanan ekonomik krizle birlikte bankacılık sektörünün en  önemli  gündem  maddelerinden biri haline  gelen problemli kredilerin  yönetimi  ve  yeniden yapılandırılmasında  kullanılan tekniklerin  aktarılması   hedeflenmektedir. Firmaların kredi geri ödeme gücünün ölçümünde günümüz mevzuat düzenlemelerinde yerini alan nakit akım vb. çağdaş teknikler örneklerle aktarıl- maktadır.

Katılımcılar:Bankaların kredi tahsis, izleme, istihbarat, sorunlu  kredi yönetimi vb. birim çalışanlarına yöneliktir.

Sorunlu Kredilerin Tanımı

Kredilerin Sorunlu Hale Gelme Nedenleri

Erken Uyarı Sinyalleri

Sorunlu Kredi Yönetimi
-Sorunlu Kredi Yönetiminde Amaç
-Tarafların Durumunun Belirlenmesi
-Firmanın Durumu
-Bankanın Durumu
-Diğer Alacaklıların Durumu

Sorunlu Kredilerin Yeniden Yapılandırılması
-Olabilirlik Analizi
-Ekonomi
-Sektörün Durumu
-Firmanın Sektördeki Durumu
-Firma Yönetiminin Analizi
-Finansal Yapının Analizi

Olabilirlik Analizinde Nakit Akımı ve Proforma Mali Tablolar
-Sektör Analizinin Yapılması
-Proforma Gelir Tablolarının Hazırlanması
-Proforma Nakit Akımının Hazırlanması
-Proforma Bilançoların Hazırlanması

Yeniden Yapılandırma Planı
-İlave Kredi İhtiyacının Saptanması
-Kredinin Yapılandırılması; Vade, Teminat vb.

Örnek Olaylar

Yukarı

TAAHHÜT FİRMALARININ KREDİLENDİRİLMESİ ve ANALİZİ (2 GÜN)

Amaç:   Taahhüt sektöründe   faaliyet gösteren firmalara yönelik  bankacılık   ürünlerinin     tanıtılması  ve  mali tabloları özellik arz eden bu firmaların anlizinde kullanılan yöntemlerin aktarılmasıdır

Katılımcılar: Bankaların kredi tahsis, izleme, istihbarat ve kredi pazarlama vb. birim çalışanlarına yöneliktir.

Taahhüt Sektörünün Genel Yapısı
-Ülke Ekonomisindeki Yeri
-Taahhüt Sektörünün Özellikleri
-Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri
-Yap-Sat Firmaları

Taahhüt Firmalarının Profili
-Faaliyet Konularına Göre
-İş Hacmine Göre
-Sorumluluk Alanlarına Göre 
-Kuruluş Şekillerine Göre

Taahhüt Firmalarının Farklılıkları
-Ürün
-Fiyat
-İşin Süresi
-Faaliyet Döngüsü
-Alıcı-İşveren
-Sözleşme
-Finansman
-Yatırımlar

Sözleşme Türleri ve İşverene Karşı Yükümlülükler
-Devlet İhale Kanunu
-Sabit Fiyatlı Sözleşmeler
-İşçilik Bazlı Sözleşmeler
-Maliyet Esaslı Sözleşmeler
-Claim, Back-charge

Taahhüt Firmalarının Finansal Analizi
-Tekdüzen Hesap Planı-Faklı Muhasebe Kuralları (Örnek Finansal Tablo)
-Yıl İçinde Yaratılan Gelir ve Yapılan Harcamaların Hesaplanması
-Eskalasyon
-Proje Bazında Karın Hesaplanması
-Vergilendirme
-Yurt Dışı Taahhüt Kazançları
-Örnek Olay

Taahhüt Firmalarında Değerlendirme Kriterleri
-Teknik Performans
-Mali Performans
-Proje Analizi
-Örnek Olay

Taahhüt Firmalarında Krediler
-Teminat Mektupları
-Kontrgarantiler
-Nakit Krediler
-Sendikasyon Kredileri

Altyapı ve Enerji Projelerinde Yeni Finansman modelleri
-BOT (Yap-İşlet-Devret)
-BO (Yap-İşlet)
-TOR (İşletme Hakkının Devri)

Taahhüt Firmalarında Erken Uyarı Sinyalleri

Örnek Olay

Yukarı

 

PROJE FİNANSMANI (1 Gün)

Amaç:Ülkemizde enerji vb. alanlarda giderek yaygınlık kazanan proje finansmanın, geleneksel kredi uygulamalarından farkları ve proje analiz yöntemlerinin aktarılmasıdır.

Katılımcılar: Banka ve  finans  kurumlarının konuyla ilgili kredi pazarlama, krediler vb.. birim çalışanlarına yöneliktir.

Projenin Tanımı

Proje Finansmanında Taraflar

Proje Finansman Teknikleri

Proje Değerlendirmesi
-Sektör
-Firma
-Proje

Proje Nakit Akışının Belirlenmesi

Proje Değerlendirme Teknikleri
-Geri Ödeme Süresi
-Net Bugünkü Değer
-İç Verim Oranı

Proforma Tablolar ve Projeksiyon

Yukarı

PROFORMA MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI ve ANALİZİ (2 GÜN)

Amaç:  Proje   finansmanı,  orta vadeli  kredi analizi, sorunlu kredilerin   yapılandırılması  vb. alanlarda  kullanılan proforma     mali  tabloların  hazırlanma   tekniklerinin örneklerle destekle- nerek aktarılması hedeflenmektedir.

Katılımcılar:Bankaların mali tahlil, kredi tahsis, kredi izleme sorunlu kredi yönetimi, pazarlama, proje finansmanı vb. birim   çalışanlarına yöneliktir.

Proforma Mali Tabloların Tanımı

Proforma Mali Tabloların Hazırlanma Nedenleri-Kullanım Yerleri

Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Kullanılan Teknikler
-Satış Yüzdesi Yöntemi
-Oranlar Yöntemi
-Nakit Akım Yöntemi
-Tekniklerin Karşılaştırılması

Nakit Akım Yöntemi İle Proforma Mali Tabloların Hazırlanması
-Satış Tahminlerini Oluşturulması
-Proforma Gelir Tablolarının Hazırlanması
-Faaliyetlerin Nakit İhtiyaç Ve Kaynaklarının
Belirlenmesi
-Faaliyet Dışı Nakit İhtiyaçların Belirlenmesi
-Faaliyet Dışı Nakit Kaynakların Belirlenmesi
-Proforma Nakit Akımının Hazırlanması
-Proforma Bilançoların Hazırlanması
-Örnek Olaylar

Proforma Nakit Akımının İskonto Edilmiş Nakit Akımı Analizinde Kullanılması
-İskonto Edilmiş Nakit Akımının Kullanımı
-Net Bugünkü Değer - İç Verim Oranı Kavramları
-Serbest Nakit Akımının Belirlenmesi
-İskonto Oranının Belirlenmesi
-Net Bugünkü Değer Ve İç Verim Oranının
Hesaplanması
-Örnek Olaylar

Proforma Mali Tabloların Yorumlanması

Duyarlılık Analizi

Risk Analizi

Yukarı

NAKİT AKIM TABLOLARININ HAZIRLANMASI ve ANALİZİ (2 GÜN)

Amaç:  Tahakkuk  esasına   göre   hazırlanan bilanço  ve gelir tablolarına dayalı finansal analiz teknikleri yetersiz kalmaktadır. Bu  nedenle   geçmişte   orta vadeli kredi, şirket  değerleme vb. alanlarda kullanılan nakit akım analizi   giderek kısa vadeli kredi analizinde  ve  sorunlu  kredi yönetiminde  daha  yaygın  olarak uygulanmaya  başlanmış,  ilgili  bankacılık mevzuatında da yer almıştır.  Bu eğitim programı   ile katılımcılara  fiili nakit akım ve proforma    nakit   akım    tablolarının   hazırlanma   esasları  ve uygulamaları aktarılmaktadır.

Katılımcılar: Bankaların kredi tahsis, mali tahlil, sorunlu   kredi yönetimi, proje finansmanı  vb.  birimleri çalışanlarına yöneliktir.

Nakit Akım Analizi
-Tanım
-Nakit Esası -Tahakkuk Esası
-Nakit Akım Analizinin Finansal Analizdeki Yeri

Nakit Akıma İlişkin Kavramalar
-Faaliyetlerle Yaratılan Nakit
-Faaliyetlerin Nakit İhtiyacı
-Faaliyet Dışı Nakit Kaynakları
-Faaliyet Dışı Nakit İhtiyacı

Fiili Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması
-Bilanço ve Gelir Tablolarından Hareketle Nakit
Akımının Hazırlanması
-Nakit Akım Tablolarının Oluşturulmasında Yararlı
Diğer Tablolar

Fiili Nakit Akım Tablolarının Yorumlanması
-Örnek Olay

Nakit Akım ve Oran Analizinin Birlikte Kullanılması

Nakit Akımı İle İlgili Oranlar

Proforma Nakit Akım Tabloları
-Proforma Nakit akım Tablolarının Kullanım
Alanları
-Proforma Nakit Akım Tablolarının Hazırlanma
Esasları
-Varsayımların Oluşturulması
-Proforma Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması

Yukarı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI ve ANALİZİ (2 GÜN)

Amaç: Bir  gruba  dahil   olan firmaların kredi analizinin yalnızca ilgili   firma   ile sınırlı  tutulmasının  yetersiz  kalması nedeniyle konsolide mali tabloların hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimle  grup  firmalarının  kredi  analizine  temel  oluşturan konsolide finansal tabloların hazırlanma teknikleri güncel  örnek olaylarla desteklenerek aktarılmaktadır.

Katılımcılar:  Bankaların   kredi   analizi   yapan  çalışanlarına yöneliktir.

Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Amacı

Konsolide Mali Tabloların Kredi Analizinde Önemi

Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Koşulları

Konsolide Yapılmayacak Haller

Konsolidasyonun Genel Esasları
-Muhasebe Standardı
-Muhasebe Politikaları
-Hesap Dönemleri

Konsolidasyon Yöntemleri
-Tam Konsolidasyon
-Oransal Konsolidasyon

Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine Yönelik İlke ve Esaslar
-İlke ve Esaslar
-Konsolide Bilançoların Hazırlanması
-Örnek

Konsolide Gelir Tablolarının Düzenlenmesine Yönelik İlke ve Esaslar
-İlke ve Esaslar
-Konsolide Gelir Tablolarının Hazırlanması
-Örnek

Konsolide Mali Tabloların Analizi
Örnek Olay

Yukarı

FİNANSAL MATEMATİK  (1 GÜN)

Amaç:Temel faiz hesaplamalarından başlayarak,net bugünkü değer, iç verim oranı  vb.  analiz    tekniklerinin  aktarılmasıdır.

Katılımcılar: Temel düzeyde finansal matematik bilgisi almak isteyen  banka,  finans   kurumu  ve  reel  sektör çalışanlarına  yöneliktir.

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları

Nominal ve Efektif Faiz Oranları

Basit – Bileşik Faiz Hesaplamaları

Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları

Annuite Hesaplamaları

İskonto (İç ve Dış İskonto)

Net Bugünkü Değer

İç Verim Oranı (IRR)

Yukarı

  FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS   (2 GÜN)

Amaç:   Temel   finans teori ve uygulamalarının  aktarılmasıdır.

Katılımcılar: Temel finans bilgisi edinmek isteyen yöneticiler.

Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu

Finansal Analiz ve Kontrol
-Temel Mali Tablolar
-Oran Analizi
-Karşılaştırmalı Analiz
-Kara Geçiş Analizi
-Faaliyet Kaldıracı ve Finansal Kaldıraç
-Fon Akım Analizi
-Nakit Akım Analizi

Finansal Planlama
-Nakit bütçesi
-Örnek Olay

Varlık Yönetimi
-İşletme Sermayesi Yönetimi
-Duran Varlık Yönetimi

Finansman Kaynakları
-Kısa Süreli Finansman Kaynakları
-Uzun Süreli Finansman Kaynakları

Paranın Zaman Değeri
-Basit Bileşik Faiz
-Gelecekteki Değer
-Bugünkü Değer

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
-İç Verim Oranı
-Net Bugünkü Değer

Yukarı

ENFLASYON ORTAMINDA FİNANSAL TABLO ANALİZİ (1 Gün)

Amaç: Enflasyonun  mali tablolar  üzerindeki etkileri  ve bu etkileri arındırmaya yönelik yöntemlerin aktarılmasıdır.

Katılımcılar: Banka ve finans kurumlarının kredi pazarlama, kredi tahsis, istihbarat vb. birim çalışanlarına yöneliktir.

Enflasyon Ortamında Finansal Analizin Güçlükleri

Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri

Finansal Tabloları Düzeltme Yöntemleri
-Genel Fiyat Endeksi Yaklaşımı
-Yerine Koyma (İkame) veya Cari Maliyet Yöntemi
-Özel Fiyat Endeksi Yaklaşımı
-Melez Yöntemler

Enflasyona Göre Düzeltilmiş ve Düzeltilmemiş Finansal Tabloların Karşılaştırılması

Düzeltilmiş Finansal Tabloların Analizi

Örnek Olay

Yukarı

NAKİT YÖNETİMİ  (1 Gün)

Amaç: Finans yönetiminin  en   önemli alanlarından olan nakit yönetimi  ve  bu  alandaki   etkinliği  ölçen  teknikler hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Katılımcılar:Banka, finans kurumu ve reel sektör çalışanlarına yöneliktir.

Nakit Akışının Tanımı Önemi
-Tahhakkuk Esası
-Nakit Esası

Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması
-Nakit Akım Tablosu
-Örnek Olay

Nakit akım Tablolarının Finansal Analiz Açısından Önemi
-Örnek Olay

Firmalarda Nakit Yönetimi
-İşletme Sermayesi
-Net işletme Sermeyesi
-Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
-Hazır Değer yönetimi
-Alacak Yönetimi
-Stok yönetimi
-Yatırım Kararları
-Finansman kaynakları

Nakit Dönüş Hızı ve Kredinin Vadesinin Belirlenmesinde Önemi
-Örnek Olay

Nakit Bütçesi
-Kısa Süreli Finansman Gereksiniminin
Belirlenmesi
-Örnek Olay
-Yatırım Bütçesi

Yukarı

MT-TEMEL BANKACILIK (12 gün)

Amaç:  M/T  Gruplarının   kredi alanında gerekli altyapıyı edinmelerini sağlamaktır. 

Kredilendirme Teknikleri

Finansal Analiz

Sektör Analizi

Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi

Enflasyon Ortamında Finansal Tablo Analizi

Sorunlu Krediler

Kredi Müşterisi Olarak İnşaat Şirketleri

Finansal Matematik

Proje Finansmanı

Yukarı

KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARIN KREDİ ANALİZİ   (2 GÜN)

Amaç:  Küçük ve  Orta   Ölçekli  İşletmelerin  (KOBİ)  ülke ekonomisindeki   yerleri  ve genel özelliklerinin tanınmasını sağlamak,  kredi   risklerinin  belirlenmesi ve izlenmesinde kullanılacak yöntemeleri aktarmaktır.

Katılımcılar: KOBİ kredileri ile ilgili çalışan tahsisi izleme pazarlama elemanlarına yöneliktir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Genel Bakış
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımı
-Ülke Ekonomisindeki Yeri
-Küçük İşletmelere Yönelik Teşvikler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ortaklık Yapısı

-Hukuksal yapı
-Ortaklık Yapısının Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerin Kredi Riskine Etkisi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansman İhtiyacının Belirlenmesi
-İşletme Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi
-Yatırım vb. Finansman İhtiyaçları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman Kaynakları
-Finans Sektörünün Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
Kredilerine Bakışı
-Bankalar
-Factoring
-Leasing
-Diğer

Küçük İşletmelerde Kredi Riskinin Belirlenmesi
-Sektör Analizleri
-Kredide 5K
-İstihbarat
-Mali Tablolarda Düzeltmeler
-Mali Analiz

Kredinin Yapılandırılması
-Limit, Fiyat, Teminat,Vadenin Belirlenmesi

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde Kredinin İzlenmesi
-Sektörel Gelişmelerin İzlenmesi
-Mali Tabloların Temini ve İncelenmesi
-Memzuç riskler

Problemli Kredi Teşhisi ve Yönetimi
-Kurum Politikalarının Oluşturulması ve
Aktarılması
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Problemli
Kredinin Ortaya Çıkış Nedenleri

Yukarı